Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Käesolevas privaatsuspoliitikas on sätestatud, milliseid isikuandmeid me kogume ja mis eesmärgil neid töötleme, kui te külastate internetis kodulehte www.jeep.ee ja kasutate seal pakutavaid teenuseid (edaspidi: Poliitika).
  1.2. Poliitikat kohaldatakse, kui Ettevõte saab Isikuandmeid seoses sellega, et Andmesubjekt kasutab Kodulehte ja seal pakutavaid võimalusi. Poliitika eesmärk on kaitsta Andmesubjekti andmeid ebaseadusliku kasutuse eest.
  1.3. Käesolevas Privaatsuspoliitikas on suurtähtedega kirjutatud mõistetel järgmine tähendus (välja arvatud juhul, kui kontekst nõuab muud):
  1.3.1. Isikuandmed on igasugune informatsioon füüsilise isiku kohta, kelle isikusamasus on kindlaks tehtud või see on teada või kelle isikusamasust on võimalik vastavate andmete (nt ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, sõiduki riikliku registreerimisnumbri jm) abil otseselt või kaudselt tuvastada;
  1.3.2. Ettevõte on UAB Autobrava, registrikood 125481247, registriaadress Žalgirio g. 112A, LT-09300 Vilnius, Leedu, mille andmeid kogutakse ja hoitakse juriidiliste isikute registris ja mis tegutseb Andmevaldajate andmete töötlejana, kes edastab kodulehe www.jeep.ee abil kogutud isikuandmed Andmevaldajatele;
  1.3.3. Koduleht tähendab Ettevõtte veebilehte, mis asub internetis aadressil www.jeep.ee;
  1.3.4. Andmesubjekt tähistab füüsilist isikut, kellelt Ettevõte saab Kodulehe abil isikuandmeid ja kelle isikuandmeid ta töötleb;
  1.3.5. Andmevaldaja on Aktsiaselts United Motors , registrikood 10527085 , juriidiline aadress Reti tee 4 Peetri alevik, Rae vald Harju maakond, 75312 .
  1.3.6. Konto tähendab Kodulehe viidet vastaval veebilehel;
  1.3.7. Küpsis tähistab väikest faili, mille Andmesubjekti kasutatava seadme lehitseja võtab Kodulehelt vastu ja talletab seadmes. Küpsised võimaldavad jätta Kodulehel meelde infot sirvimisharjumuste, tegevuste, otsingute ja sätete kohta, et Kodulehel oleks võimalik kasutada kõiki selle funktsioone ning Kodulehe järgmised külastused oleksid lihtsamad ja kasulikumad.
  1.4. Teie Teie isikuandmete töötlemisel järgime isikuandmete töötlust ja kaitset reguleerivaid õigusakte, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. a määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
 2. ISIKUANDMETE TÖÖTLUSE PEAMISED PÕHIMÕTTEDTeie kohta kogutav info oleneb sellest, millist teavet te meile enda kohta esitate, kui registreerute Kodulehel pakutavate toodete ja/või teenuste soetamiseks, annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks ja/või tellite uudiskirja.
  2.2. Kodulehe kasutamisel ei kohustu te meile andma mingeid isikuandmeid, kuid võib juhtuda, et sellisel juhul ei saa me teile pakkuda võimalust osta Kodulehel pakutavaid tooteid ja/või teenuseid.
  2.3. Kodulehe kasutamise käigus meile esitatud andmeid koguvad ja töötlevad edaspidi käesoleva Poliitika punktis 1.3.5. märgitud Andmevaldajad.
  2.4. Me kogume Isikuandmeid, mille te esitate Kodulehe kasutamise ja registreerumise käigus, et osta Andmevaldajate pakutavaid tooteid ja/või teenuseid, s.o:
  2.4.1. põhiteavet, milleks on ees- ja perekonnanimi, linn, elektronposti aadress ja telefoninumber;
  2.4.2. andmeid, mis on seotud registreerumisega Kodulehel pakutavate toodete ja/või teenuste ostu eesmärgil, nimelt tellitav teenus/toode, auto mudel, auto riiklik registreerimisnumber, informatsioon nõustumise või mittenõustumise kohta Isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil (kui registreerute uudiskirja saama) ja seotud kanded;
  2.4.3. muud Kodulehe kasutust puudutavad andmed – küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil kogutud andmed veebisirvimise jms kohta.
  2.5. Andmesubjekti Isikuandmeid kasutatakse järgmisel otstarbel:
  2.5.1. Kodulehel pakutavate teenuste osutamine ja haldamine;
  2.5.2. Kodulehel esitatud päringute esitamine ja menetlemine;
  2.5.3. klienditeeninduse ja teavitamise kvaliteedi parandamine telefonikõnede salvestamise abil;
  2.5.4. esindatuse ja tuntuse suurendamine avalikus ruumis teavituste abil sotsiaalvõrgustikes;
  2.5.5. otseturundus Andmesubjekti nõusolekul.
  2.6. Andmevaldajad töötlevad teie isikuandmeid kõikidel ülalnimetatud juhtudel üksnes sellisel määral, kuivõrd see on andmesubjekti privaatsuse kaitset silmas pidades vajalik vastavate selgelt määratletud ja seaduslike eesmärkide saavutamiseks.
  2.7. Andmevaldajad tagavad, et Isikuandmeid töödeldakse täpselt, ausalt, seaduslikult ja üksnes sellistel eesmärkidel, mis vastavad enne isikuandmete kogumist kindlaks määratud otstarbele, samuti et Isikuandmete töötlemisel peetakse rangelt kinni õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise selguse ja läbipaistvuse nõuetest.
  2.8. Andmevaldajad säilitavad selle poliitika punktides 2.4.1. ja 2.4.2 toodud ning Kodulehel registreerumise käigus esitatud andmeid (välja arvatud teie nõusolek isikuandmete töötlusega otseturunduse eesmärgil) kuni 3 (kolm) kuud, kui te esitate isikuandmed proovisõidule registreerudes, ja kuni 6 (kuus) kuud, kui te esitate isikuandmed teeninduse teenustele registreerudes (arvestus algab teie andmete esitamise hetkest Kodulehel).
  2.9. Käesoleva Poliitika punktis 2.4.3 märgitud andmeid säilitatakse maksimaalselt selle Privaatsuspoliitika punktis 4.1. nimetatud Küpsisepoliitikas sätestatud tähtaja.
  2.10. Poliitika punktis 2.5.2 sätestatud eesmärgil töödeldavaid Isikuandmeid säilitatakse päringu menetlemise ajal ja 3 kuud pärast menetlemise lõppu. Isikuandmeid võib säilitada kauem, kui kaebus, avaldus, märkus, nõue, vastus või muu küsimus ei saa selle aja jooksul menetletud või menetlus alles käib, samuti juhul, kui isikuandmed on vajalikud Ettevõtte või kolmandate osapoolte õigusjärgsete huvide kaitseks, nt seadusjärgse aegumistähtaja või kohtuvaidluse korral. Kui kaebuse lahendusena sõlmitakse kompromissileping, säilitatakse isikuandmeid 10 aastat.
  2.11. Ühtlasi teavitame, et telefonivestlused klienditeeninduskeskuse töötajatega salvestatakse, et tagada teile osutatavate teenuste kvaliteet ja Andmesubjektide teavitus. Enne vestluse salvestust informeeritakse Andmesubjekti vestluse salvestamisest ja eesmärgist. Telefonivestluste salvestusi säilitatakse 6 kuud ning neid võib üle kuulata üksnes siis, kui on kahtlusi selle Poliitika, Andmevaldajate ja Andmevaldajate klientide sõlmitud toodete müügi ja/või teenuste osutamise lepingute või Andmevaldajate sise-eeskirjade rikkumise ning Andmevaldajate osutatavate teenuste kvaliteedi kohta, samuti õnnetusjuhtumite või konfliktide (intsidentide) korral klientide või töötajatega ning materiaalsete väärtuste kaotuse, rikkumise või hävimise korral.
  2.12. Teie Isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt nii kaua kui selles Poliitikas sätestatud, kui õigusaktides ei ole selliste isikuandmete säilitamise kohta sätestatud pikemat perioodi.
  2.13. Teie Isikuandmeid töödeldakse vastutustundlikult ja turvaliselt. Ettevõte ja Andmevaldajad realiseerivad nii Isikuandmete töötlemisvahendite määramisel kui ka andmetöötluse käigus kohaseid õigusaktides sätestatud andmekaitse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on ette nähtud töödeldavate isikuandmete kaitseks juhusliku või seadusvastase hävitamise, rikkumise, muutmise, kaotamise, avaldamise ning mis tahes muu seadusvastase töötluse eest. Vastavad meetmed määratakse kindlaks ohtude järgi, mis Isikuandmete töötlemisega kaasnevad.
  2.14. Märgime, et kui lähete Kodulehel registreerumise käigus broneeritud ajal Andmevaldajate toodete ja/või teenuste müügipaika ja sõlmite toodete ja/või teenuste ostu-müügilepingu, töödeldakse teie Isikuandmeid edaspidi vastavalt sõlmitud lepingu sätetele.
 3. OTSETURUNDUSE (UUDISKIRJA) TINGIMUSED
  3.1. Kui olete nõustunud saama uudiskirja, võib teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutada teile e-postiga, postiga, telefoni teel ja/või lühisõnumitega individualiseeritud informatsiooni saatmiseks toodete, teenuste, allahindluste, pakkumiste, konkursside, ürituste, uudiste, küsitluste ja muude uudiste kohta ning sel eesmärgil teiega kontakteerumiseks. Kogutud informatsiooni kasutatakse üksnes uudiskirja saatmiseks.
  3.2. Üldiste turunduspakkumistega võidakse teile saata üldist laadi informatsiooni, mida Andmevaldajad jagavad enda kõikidele klientidele.
  3.3. Individualiseeritud turunduspakkumiste korral võidakse teid teie huvi alusel Andmevaldajate konkreetsete teenuste ja/või toodete vastu ning nende ostuajaloo, Andmevaldajate korraldatavates küsitlustes, konkurssidel ja üritustel osalemise andmete ja muude sarnast laadi tunnuste alusel (Andmevaldajate salongide või veebilehtede külastuse ajal, e-posti või telefoni teel või muul viisil) liigitada vastavasse Andmevaldajate kliendikategooriasse. Sellisel juhul saadetakse üldise sisuga teavet üksnes Andmevaldajate vastavale kliendikategooriale.
  3.4. Me ei kasuta teie isikuandmete töötlemisel automatiseeritud otsustusprotsesse (sealhulgas profileerimist), mis võivad teile kaasa tuua õiguslikke tagajärgi või avaldada sarnast märkimisväärset mõju. Sellegipoolest me võime teid teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil töödeldes arvata vastavasse kliendikategooriasse, sellepärast on teil õigus nõuda inimsekkumist, et saaksite avaldada oma arvamust või olla sellise liigitamise vastu.
  3.5. Juhindudes õigustatud huvist teavitada oma kliente sarnaste toodete ja/või teenuste ostuvõimalustest võivad Andmevaldajad teiega ühendust võtta ka ilma käesoleva Poliitika punktis 3.1. sätestatud nõusolekuta, kui pakutakse Andmevaldajate tooteid või teenuseid (või sarnaseid tooteid/teenuseid) või küsitakse toodete/teenuste kohta arvamust. Viimasel juhul loovad Andmevaldajad teile kergesti realiseeritava võimaluse mitte nõustuda vastavat laadi teadete saamisega.
  3.6. Meie uudiskirja saadavad Andmevaldajad. Me võime teie e-posti aadressi edastada eriteenuseid osutavatele kolmandatele isikutele üksnes selleks, et saata teile suunatud uudiskiri.
  3.7. Andmete (e-posti aadressi ja telefoninumbri) töötlemise tähtaeg käesoleva Poliitika punkti 3.1. ja/või 3.2. alusel on 5 aastat, kuid mitte kauem kui teie nõusoleku kehtivus.
  3.8. Teil on võimalik loobuda käesoleva Poliitika punkti 3.1. ja/või 3.2. alusel saadetavatest otseturundusteadetest, kui klõpsate e-kirja allosas olevale lingile.
 4. KÜPSISED
  4.1. Küpsiste kasutus ja andmete kogumine küpsiste abil on sätestatud Küpsisepoliitikas, mille lugemiseks klõpsake aktiivsel lingil.
  4.2. Andmesubjekti teavitatakse ja ta väljendab oma eelnevat vabatahtlikku nõusolekut või mittenõustumist Kodulehe küpsisekasutusega ja võimalusega need välja lülitada.
 5. KONTOD
  5.1. Ettevõtte Kontod on viited teatud veebilehtedel, kus võib olla sama informatsioon kui Kodulehel, sest Ettevõte on nii Kodulehe kui ka Kontode valdaja. Kontode kasutajatele kehtivad selle veebilehe, kus on Ettevõtte Konto, Privaatsuspoliitika ja selle lehe reeglid.
  5.2. Kodulehel on toodud alljärgnevad viited teistele veebilehtedele. Et tutvuda, kuidas teie isikuandmeid nendel veebilehtedel töödeldakse, soovitame tutvuda nendel veebilehtedel avaldatud privaatsuspoliitikatega:
  5.2.1. Facebook: @JeepEestiOfficial, mille privaatsuspoliitika asub aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation;
  5.2.2. Youtube: @Jeep, mille privaatsus poliitika asub aadressil https://policies.google.com/privacy;
  5.2.3. Instagram: @jeepeestiofficial, mille privaatsuspoliitika asub aadressil https://help.instagram.com/402411646841720.
 6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  6.1. Teil kui Andmesubjektil on järgmised õigused:
  6.1.1. paluda luba oma isikuandmetega tutvumiseks ja saada nende koopia;
  6.1.2. paluda enda ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist või nendega tehtavate toimingute peatamist;
  6.1.3. paluda üleliigsete või ebaseaduslikult töödeldavate isikuandmete kustutamist või piiramist;
  6.1.4. paluda teiega seotud isikuandmete süstematiseeritud, tavapäraselt kasutatavas ja arvutiloetavas formaadis ülekandmist teile või muule andmevaldajale, kui see on tehniliselt võimalik;
  6.1.5. taganeda mis tahes hetkel oma nõusolekust, kui andmeid töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel (art 6 lg 1 p a) järgi), avaldamata mõju enne nõusoleku tühistamist toimunud ja nõusolekul põhinenud andmetöötluse õiguslikkusele;
  6.1.6. mitte nõustuda enda isikuandmete töötlemisega;
  6.1.7. esitada kaebus riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile (https://www.aki.ee/et).
  6.2. Oma õiguseid andmesubjektina saate realiseerida, kui esitate isiklikult või esindaja kaudu Andmevaldajatele kirjaliku avalduse nende Kodulehel avaldatud kontaktandmetel.
  6.3. Avalduse esitamisel peate teie kui andmesubjekt tõendama oma isikusamasust ühel järgnevatest viisidest:
  6.3.1. kui esitate avalduse Andmevaldaja töötajale, peate ühtlasi esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi;
  6.3.2. kui esitate avalduse posti teel või kulleriga, peate sellele lisama kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, mis on kinnitatud õigusaktides sätestatud korras;
  6.3.3. kui esitate avalduse elektroonilisel teel, peate selle kinnitama elektrooniliste sidevahendite abil, mis võimaldavad isiku kohaselt identifitseerida (nt mobiilne allkiri, kvalifitseeritud digiallkiri vms).
 7. LÕPPSÄTTED
  7.1. Kõikides teie isikuandmete kaitsega seotud küsimustes võite pöörduda Andmevaldajate poole nende Kodulehel avaldatud kontaktandmetel.
  7.2. Käesolev Poliitika vaadatakse läbi ja seda uuendatakse vähemalt kord aastas või nende õigusaktide muutumise korral, millega reguleeritakse isikuandmete töötlemist.
  7.3. Andmevaldajatel on õigus selles Poliitikas kirjeldatud reegleid osaliselt või täielikult muuta. Andmesubjekte teavitatakse muudatustest Poliitika uuendatud redaktsiooni avaldamisega Kodulehel. Sel põhjusel soovitame perioodiliselt külastada meie Kodulehte, kust leiate alati Poliitika uusima versiooni.