Nõustun

Jeep veebilehe privaatsustingimused

Jeep veebilehe privaatsustingimused

Isikuandmete puutumatust käsitlev teade

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA KORD

Teie esitatud isikuandmeid (edaspidi „andmed“) töödeldakse järgmisel eesmärgil:

tellitud teenuse („teenus“) osutamine vastavalt teie ja  [AS Silberauto] („ettevõte“) vahel sõlmitud lepingule.

Andmeid võidakse töödelda paberkandjal, automatiseeritud või elektroonilisi vahendeid kasutades.

ANDMETE ESITAMATA JÄTMISE TAGAJÄRJED

Andmete esitamine ei ole kunagi kohustuslik. Kohustuslikuks märgitud andmete esitamata jätmisel ei saa ettevõte siiski teenust osutada. Teisest küljest – valikuliste andmete esitamata jätmisel on teil teenust ikkagi võimalik kasutada.

ANDMETE VASTUVÕTJAD

Andmeid võivad töödelda ELi liikmesriikides või kolmandates riikides asuvad füüsilised ja/või juriidilised isikud, kes tegutsevad ettevõtte nimel konkreetsete lepinguliste kohustuste alusel.

Andmeid võidakse kolmandatele isikutele edastada seaduslike kohustuste täitmiseks, ametiasutuste korralduste täitmiseks või ettevõtte õiguste teostamiseks kohtus.

ANDMEEDASTUS VÄLJASPOOL EMPd

Ettevõte võib oma lepingulistes suhetes edastada andmeid väljapool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse, sealhulgas hoida andmeid ettevõtte nimel tegutsevate üksuste hallatavates andmebaasides. Andmebaase hallatakse ja andmeid töödeldakse kooskõlas töötlemise eesmärgiga vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele.

Kui andmeid edastatakse väljaspoole EMPd, siis rakendab ettevõtte asjakohaseid lepingulisi meetmeid, et tagada andmete piisav kaitse, muu hulgas Euroopa Komisjoni väljaspool EMPd toimuvat andmeedastust reguleerivatel lepingute üldtingimustel põhinevaid lepinguid.

VASTUTAV TÖÖTLEJA

Vastutav töötleja on [AS Silberauto], juriidiline aadress [Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Estonia].

ANDMETE SÄILITAMINE

Teenuse osutamiseks töödeldud andmeid säilitab ettevõte aja jooksul, mida peetakse selle eesmärgi saavutamiseks rangelt vajalikuks. Mis puutub teenuse osutamiseks töödeldud andmeid, siis võib ettevõte neid säilitada ka pikema perioodi jooksul, kui see on vajalik selleks, et kaitsta ettevõtte huvisid seoses teenuse osutamisega seotud võimaliku vastutusega.

TEIE ÕIGUSED

Teil on järgmised õigused:

  1. andmetele juurdepääsu õigus tähendab seda, et teil on õigus saada teada, kas ettevõte töötleb teie andmeid, ja vajaduse korral saada neile juurdepääs;
  2. õigus andmeid parandada ja kustutada tähendab õigust lasta ebatäpseid ja/või mittetäielikke andmeid parandada või ka kustutada, kui tegu on seadusliku taotlusega;
  3. õigus töötlemist piirata tähendab õigust taotleda andmete töötlemise peatamist, kui tegu on seadusliku taotlusega;
  4. õigus andmete ülekandmiseks tähendab õigust saada andmeid struktureeritud vormingus, mis on üldiselt kasutatav ja loetav, ning õigust andmed teisele vastutavale töötleja üle kanda;
  5. õigus vastuväiteid esitada tähendab õigust vaielda vastu andmete töötlemisele, kui tegu on seadusliku taotlusega, sealhulgas juhul, kui andmeid töödeldakse turustamise või profiilianalüüsi koostamise eesmärkidel;
  6. õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui andmete töötlemine on ebaseaduslik.

Eespool kirjeldatud õiguste teostamiseks kirjutage aadressil [AS Silberauto], [Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Estonia] või saatke e-kiri aadressile [silberauto@silberauto.ee].